Kế hoạch năm học 2017 - 2018

Căn cứ Hướng dẫn số 19 /PGD&ĐT-GDTH ngày 28/ 8/ 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vũ Thư về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đối với cấp Tiểu học; Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 – 2017 và tình hình thực tiễn, địa phương và nhà trường, trường Tiểu học Đồng Thanh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018
Nội dung đang được cập nhật
Bài viết liên quan